شما از سایت های شرطبندی بهترید اما خودتان نمیدانید

این فکت جالب حاصل بررسی یک موسسه تحقیقاتی در کشور انگلستان است که متوجه شده بیش از 65% کسانی که شرطبندی ورزشی میکنند ، پیش بینی های درستشان  چیزی حدود 20% بیشتر از پیش بینی های غلطشان است اما به علت عدم رعایت مبلغ گذاری ، شرط های احساسی برای جبران باخت و پایبند نبودن به یک استراتژی خاص در نهایت بازنده هستند ، در واقع بنگاه های  شرطبندی از باخت شما به خودتان پول پارو میکنند .