in khabar drost hast man to khabargozari hay jahani ham khondam