چرا قرارداد ایران و چین خطرناک ترین قرارداد وطن فروشی تاریخ است؟

چرا قرارداد ایران و چین خطرناک ترین قرارداد وطن فروشی تاریخ است؟

غارت نفت ایران توسط چین تصمیم در تاریکخانه‌ی اشباح با اعلام امضای ناگهانی قرارداد خائنانه و ایران‌فروشانه‌ی بین استبداد دینی و چین، یک بار دیگر…