تبلیغات

در مورد شرط بندی مرگ چه میدانید؟!

در آلمان قرون وسطی، زن و شوهر می‌توانستند برای حل و فصل قانونیِ اختلافات خود در دوئل زناشویی شرکت کنند! 😶

البته برای تساوی بیشتر شرایط، مرد مجبور بود در حالی که یک دستش بسته بود در یک سوراخ برود و مبارزه کند، و زن می توانست آزادانه در داخل میدان حرکت کند اما مجبور بود لباس سنگین بپوشد. اسلحه زن معمولاً شامل یک گونی پر از سنگ بود، و برای مرد سه قمه تهیه میشد. مرد در حین مبارزه هرگاه به کنار سوراخ دست می زد، باید یکی از قمه‌ها را می‌انداخت.

زوج‌ها معمولاً یک یا دو ماه فرصت داشتند تا اختلافات خود را قبل از دوئل حل کنند، و دوئل فقط در صورتی رخ می‌داد که نتوانند به مصالحه برسند. اگر شوهر دوئل را از دست می‌داد گردنش زده میشد و اگر زن می‌باخت، او را زنده به گور می‌کردند!

این دوئل توسط اقوام خانواده زن‌و شوهر روی آن شرط بندی انجام می‌شد و معروف به شرط بندی مرگ هم بود.