تقلب تاریخی در مسابقات دوی ماراتن!

◀️ حدود ١١ هزار دونده ماراتن در مکزیک که نزدیک به ٣٠ هزار شرکت کننده داشت به دلیل استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و دوچرخه در طول مسیر مسابقه جریمه و محروم شدند!

◀️ ماراتن مکزیکوسیتی در گذشته نیز مشکلات مشابهی داشته است.

◀️ در سال ٢٠١٧ حدود ۶ هزار دونده به دلایل مشابه و در سال ٢٠١٨ بیش از ٣ هزار دونده رد صلاحیت شدند.